Najczęściej zadawane pytania2019-01-07T14:40:21+00:00
Dlaczego nie można podawać całej dawki w jednej kapsułce?2023-03-29T15:48:46+00:00

To bardzo ważne pytanie które zadawaliśmy sobie podczas prac nad preparatem NeuroAiD. Lek wykazuje bardzo dobry profil korzyści, jak również nie powoduje żadnych efektów ubocznych czy interakcji z innymi lekami. W związku z tym nie ryzykowaliśmy już z podwyższeniem stężenia substancji, w obawie przed wywołaniem dodatkowych efektów ubocznych.

Jest to jednak kwestia, której mamy zamiar przyjrzeć się w przyszłości. W przypadku, gdy przyjmowanie takiej ilości tabletek jest dla pacjentów niewygodne lub gdy mają oni trudności w połykaniu informujemy, że kapsułki można otwierać i rozpuszczać w płynach lub pokarmach. Co ciekawe, niektórzy lekarze znaleźli sposób, jak przezwyciężyć początkową niechęć pacjentów do terapii doradzając im, by brali dwie kapsułki przed jedzeniem a dwie kolejne pod koniec posiłku.

Czy NeuroAiD może być stosowany u pacjentów otrzymujących środki przeciwpłytkowe?2023-03-29T15:48:46+00:00

U osób przyjmujących NeuroAiD jako dodatek do leczenia przeciwpłytkowego odnotowano o blisko 50% niższe ryzyko wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych w porównaniu z osobami z grupy placebo. We wcześniejszym badaniu nad bezpieczeństwem terapii wykazano, że NeuroAiD podawany jako osobna terapia lub w połączeniu z aspiryną nie wykazywał żadnego nieoczekiwanego wpływu na czynniki krzepnięcia, a dokładnie na PT, APTT, poziom fibrynogenu, poziom d-dimerów i stopień agregacji płytek (Gan R, i in. Cerebrovasc. Dis. 2008;25(5):450-6). Produkt może być stosowany razem z leczeniem przeciwpłytkowym lub przeciwzakrzepowym oraz u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (przyjmujących statyny, leki przeciwnadciśnieniowe lub przeciwcukrzycowe).

Czy lekarze mogą przepisywać jedynie NeuroAiD (bez konieczności włączania standardowego leczenia udarowego), jeśli stopień ciężkości udaru mieści się w granicach od łagodnego do umiarkowanego?2023-03-29T15:48:45+00:00

NeuroAiD nie zastępuje standardowego leczenia (terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej, leczenia przeciwnadciśnieniowego, przeciwpadaczkowego lub antydepresyjnego). Stąd też preparat jest przepisywany jako dodatek do leczenia obejmującego profilaktykę, fizjoterapię, zajęcia logopedyczne czy terapie zajęciowe, jak również inne rodzaje leczenia, które są stosowane w odpowiedzi na konkretne problemy powstałe po udarze, takie jak depresja, padaczka, spastyczność bólu.

Czy pacjenci mogą przyjmować leki przeciwzakrzepowe w trakcie kuracji preparatem NeuroAiD?2023-03-29T15:48:45+00:00

Chociaż u pacjentów przyjmujących NeuroAiD razem ze środkami przeciwzakrzepowymi nie wykazano wpływu leczenia na INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany), wartość INR powinna być monitorowana w przypadku modyfikacji leczenia. Leki przeciwzakrzepowe zazwyczaj wchodzą w interakcje z większością leków. Zaleca się więc zasięgnięcie porady lekarza w zakresie monitorowania wartości INR. Czynność ta jest zwykle zalecana przy każdej zmianie przyjmowanych lekach. Należy monitorować INR w celu upewnienia się, że jego wartość pozostaje u pacjenta w granicach normy.

Czy przyjmowanie tej mieszanki ziołowych ekstraktów jest bezpieczne w kontekście zasady, że im więcej składników ma dany lek, tym większe jest prawdopodobieństwo, że któryś z nich będzie wywoływał działania niepożądane?2023-03-29T15:48:44+00:00

NeuroAiD jest wytwarzany i dostępny jako trwałe połączenie substancji w odróżnieniu od leków, w których poszczególne składniki łączone są osobno. Preparat został przebadany klinicznie, a wyniki tych badań wskazały, że jego stosowanie jest tak bezpieczne jak otrzymywanie placebo. U niektórych osób lek ten powoduje łagodne efekty uboczne, nawet wówczas, gdy jest przyjmowany z innymi terapiami przeciwudarowymi.

Co można zrobić, gdy u pacjenta wystąpią mdłości po zażyciu NeuroAiD?2023-03-29T15:48:44+00:00

Pacjent może rozważyć zmniejszenie dawki o połowę na kilka dni. Następnie powinien stopniowo powrócić do pełnej zalecanej dawki leku.

Czy dostępne są dane dotyczące długoterminowego stosowania preparatu NeuroAiD?2023-03-29T15:48:44+00:00

Dane kliniczne pokazują, że NeuroAiD jest bezpiecznym preparatem, który może być przyjmowany przez pacjentów udarowych nawet przez trzy miesiące. Obserwacje rozszerzone do dwóch lat nie wykazały zwiększonego ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa stosowania preparatu. Niedawne badanie nad urazowym uszkodzeniem mózgu wykazało, że w zestawieniu z placebo sześciomiesięczna terapia NeuroAiD II jest bezpieczna.

Jakie środki terapeutyczne można zastosować w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego (głównie biegunki)? Czy w takich przypadkach należy ograniczyć lub przerwać stosowanie leku na kilka dni oraz czy uda się mimo to utrzymać korzystne działanie substancji?2023-03-29T15:48:43+00:00

Objawy ze strony układu pokarmowego były opisywane przez pacjentów jako łagodne i przejściowe. Występowały one głównie w pierwszym miesiącu kuracji i rzadko prowadziły do przerwania leczenia.

Zalecenia: Ograniczenie dawki leku na 1-2 tygodnie, a następnie jej stopniowe zwiększanie aż do pełnej dawki.

Czy NeuroAiD wchodzi w interakcję z innymi lekami udarowymi? (jakie leczenie było stosowane w badaniach klinicznych nad działaniem NeuroAiD?)2023-03-29T15:48:43+00:00

Dotychczas nie odnotowano żadnych interakcji preparatu NeuroAiD z innymi lekami. Jak powszechnie wiadomo, pacjenci udarowi otrzymują ogromną ilość leków w celu przeciwdziałania udarom wtórnym oraz leczenia niektórych schorzeń będących konsekwencjami uszkodzenia mózgu (leczenie przeciwpłytkowe lub przeciwzakrzepowe, przeciwnadciśnieniowe, środki obniżające poziom cholesterolu, kontrola cukrzycy, leczenie przeciwpadaczkowe i przeciwdepresyjne).

Czy preparat NeuroAiD wpływa na działanie innych leków przyjmowanych w związku z udarem?2023-03-29T15:48:42+00:00

Badania kliniczne pokazują, że NeuroAiD może być bez obaw przyjmowany razem ze standardowym leczeniem przeciwudarowym. Nie otrzymaliśmy informacji, które sugerowałyby, że preparat powoduje interakcje z konkretnym lekiem. Szczegółowe pytania należy kierować do lekarza prowadzącego. W przypadku przyjmowania leku Coumadin (warfaryna) lub innych podobnych środków rozrzedzających krew o silnym działaniu, należy postępować zgodnie ze standardowymi zaleceniami dotyczącymi kontroli parametrów krwi.

Czy NeuroAiD może być stosowany u pacjentów z udarem krwotocznym?2023-03-29T15:48:43+00:00

Preparat NeuroAiD może być podawany pacjentom po udarze krwotocznym, jak również osobom z urazowym uszkodzeniem mózgu po uzyskaniu stabilizacji ich stanu. Pacjenci z udarem krwotocznym i urazowym uszkodzeniem mózgu: zalecamy rozpoczęcie terapii, kiedy stan pacjentów jest stabilny, ponieważ lek zwiększa prędkość przepływu krwi w mózgu, wspiera angiogenezę i mikrokrążenie, co w ostrym epizodzie udarowym może wpłynąć na równowagę ciśnienia śródczaszkowego (fakt ten nie został zbadany w ujęciu systematycznym, stąd zalecenie to ma charakter ogólny)

Czy preparat NeuroAiD wywołuje efekty uboczne?2023-03-29T15:48:42+00:00

NeuroAiD to lek bardzo bezpieczny. Nie odnotowano żadnych interakcji z innymi lekami. Najczęstszym działaniem niepożądanym występującym w trakcie kuracji NeuroAiD są dolegliwości ze strony układu pokarmowego (mdłości, wymioty, uczucie wzdęcia żołądka, biegunka). Zachęcamy by zgłaszać naszemu zespołowi wszystkie działania niepożądane jako część restrykcyjnego nadzoru nad bezpieczeństwem produktów wprowadzonych do obrotu.

Czy preparat NeuroAiD może być podawany pacjentom po udarach o mniejszym stopniu ciężkości? A co z poważnymi przypadkami?2023-03-29T15:48:23+00:00

NeuroAiD jest skuteczny w leczeniu pacjentów z udarami o znacznym, umiarkowanym i łagodnym stopniu nasilenia. Jako przykład niech posłuży badanie przeprowadzone na 150 pacjentach z ograniczeniami ruchowymi w ocenie według skali Fugl-Meyera, opublikowane w Stroke Research and Treatment w 2011 roku.

W badaniu tym pacjenci przyjmujący NeuroAiD uzyskiwali średnio o 32,5 punktu wyższe wyniki w skali Fugl-Meyera w porównaniu z 19 punktami osiąganymi przez osoby w grupie placebo. Stanowi to znaczną poprawę w zakresie motoryki. Przed rozpoczęciem badania w populacji uzyskano wynik 54 punktów w skali Fugl-Meyera, co oznacza, że w grupie zawarły się zarówno osoby z udarami o ciężkim (<55), jak i umiarkowanym przebiegu (56-79). W zakresie powrotu do zdrowia pacjenci przyjmujący NeuroAiD osiągali średnio o 13 punktów lepsze wyniki niż osoby w grupie placebo. Oznacza to, że pacjenci, u których na początku leczenia preparatem NeuroAiD stwierdzono niepełnosprawność na poziomie 46,3% (100-53,7), osiągnęli poprawę o 32,5 punkty w skali (86,2-53,7), co odpowiada obniżeniem deficytu ruchowego w tej populacji o 70%. W grupie placebo poprawa stanu pacjentów wynosiła jedynie 43%. Badanie TIERS pokazuje, że ciężkie przypadki dobrze reagują na leczenie. Dowiedziono, że pacjenci z udarami o znacznym stopniu ciężkości, którzy przyjmowali NeuroAiD, uzyskali lepsze wyniki w zakresie poprawy stanu zdrowia w porównaniu z grupą placebo: +58% wyższe wyniki po ośmiu tygodniach leczenia w grupie pacjentów z udarami ciężkimi przyjmujących NeuroAiD. Ponieważ NeuroAiD wzmacnia terapeutyczne działanie przeciwudarowe, korzyści z jego stosowania mogą dotyczyć pacjentów z udarami o różnym stopniu ciężkości, co należy podkreślić w rozmowach z lekarzami, którzy są zdania, że łagodne udary osiągają wystarczający poziom „naturalnej regeneracji”. Lekarze zestawiają tych pacjentów z ciężkimi przypadkami. Ich zdanie może się jednak różnić ze zdaniem pacjentów i ich rodzin, którzy pragną pełnego wyzdrowienia, nawet jeśli ich obecne deficyty są określane jako łagodne.

Skoro preparat NeuroAiD naprawia uszkodzone obszary to czy wszyscy pacjenci poudarowi odczują korzyści płynące z jego stosowania, nawet ci z niepełnosprawnością?2023-03-29T15:48:41+00:00

Oczywiście. Odnotowano przypadki, w których leczenie preparatem NeuroAiD wspierało osiągnięcie poprawy w zakresie deficytów mowy (European Neurology, 2009). Obecnie, ze względu na bardzo dobry profil bezpieczeństwa stosowania NeuroAiD, badamy wskazania do leczenia zaburzeń poznawczych i innych patologii neurodegeneracyjnych.

Czy preparat NeuroAiD może być podawany dzieciom? Jeśli tak, w jakiej dawce?2023-03-29T15:48:41+00:00

Nie ma żadnych danych klinicznych dotyczących stosowania preparat NeuroAiD u dzieci. Włączenie takiej terapii u dziecka winno się opierać na ocenie lekarza pediatry, który zna właściwości produktu oraz bezpieczeństwo jego stosowania u dorosłych.

Jeśli pediatra zadecyduje o podaniu NeuroAiD, może on/ona rozważyć dostosowanie dawki do masy ciała pacjenta, zgodnie z poniższym schematem:

1 kapsułka na 10 kg masy ciała dziennie

Przykład: pacjent ważący 30 kg będzie przyjmował 3 kapsułki preparatu NeuroAiD dziennie.

Również w przypadku pacjentów z bardzo niskim BMI lub osób w podeszłym wieku dostosowanie dawki zależy od osądu lekarza prowadzącego.

Udało mi się wyzdrowieć po trzech miesiącach stosowania NA. Czy powinienem kontynuować terapię?2023-03-29T15:48:21+00:00

Zalecana długość kuracji preparatem NeuroAiD to trzy miesiące w przypadku pacjentów udarowych i sześć miesięcy u osób z urazowym uszkodzeniem mózgu. Przyszłe badania skupią się na dłuższym leczeniu, ponieważ badanie CHIMES-E zasygnalizowało wysoki potencjał NeuroAiD w leczeniu długoterminowym. Co ciekawe, otrzymaliśmy raporty dotyczące pacjentów, którzy wyrazili chęć kontynuowania leczenia NeuroAiD nawet do dwóch lat i terapia ta nie spowodowała u nich żadnych negatywnych skutków.

Jak szybko pacjent zauważy efekty leczenia preparatem NeuroAiD?2023-03-29T15:48:22+00:00

Odpowiedź na leczenie NeuroAiD będzie uzależniona od wielu czynników, takich jak ciężkość udaru, wiek pacjenta, płeć i czas, jaki upłynął pomiędzy wystąpieniem epizodu udarowego a rozpoczęciem leczenia. U pacjentów z gorszym rokowaniem efekty leczenia można za to dostrzec już po trzech miesiącach leczenia.
Venketasubramanian i in.; Cerebrovasc Dis 2017;43:36–42

W jaki sposób NeuroAiD wspiera rekonwalescencję po udarze? Jaki jest mechanizm działania preparatu?2023-03-29T15:48:22+00:00

NeuroAiD tworzy w mózgu warunki sprzyjające rekonwalescencji po udarze. Mówiąc dokładniej, preparat zwiększa możliwości produkcji nowych neuronów mózgowych oraz liczbę połączeń pomiędzy nimi poprzez stymulowanie wytwarzania dendrytów i synaps. Dodatkowo, poza wspomnianymi cechami, NeuroAiD wykazuje właściwości ochronne w środowisku uszkodzenia mózgu, jakim jest udar. Lek składa się z dziewięciu różnych składników pochodzenia naturalnego i bardzo prawdopodobne jest, że to nie jedna substancja, a połączenie różnych środków oraz ich mechanizmów działania jest odpowiedzialne za korzystny wpływ leku na funkcje mózgu.

Jak dużą poprawę (w zakresie mowy, funkcji poznawczych, motoryki) można osiągnąć przyjmując NeuroAiD?2023-03-29T15:48:21+00:00

Indywidualna odpowiedź na leczenie byłaby trudna do oszacowania, ponieważ proces powrotu do zdrowia różni się u każdego z pacjentów i zależy od wielu czynników, takich jak ciężkość udaru oraz charakterystyka pacjenta (wiek, choroby współistniejące). Dane z niezależnych badań pokazują jednak, że pacjenci, którym podawano NeuroAiD mają 2,4 razy większe szanse na osiągnięcie całkowitej lub częściowej funkcjonalnej samodzielności. Jeśli chodzi o motorykę, poprawa ta jest nawet o 25% większa u pacjentów leczonych preparatem NeuroAiD niż u osób z grupy kontrolnej. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci po udarze przyjmujący NeuroAiD mogą odzyskać swoją sprawność ruchową nawet w 70%. Jeśli chodzi natomiast o deficyty w zakresie widzenia, NeuroAiD przyczynia się do zmniejszenia o 45% deficytów pola widzenia (martwe pole po udarze), podczas gdy inne leki osiągają zaledwie 30%. W celu optymalizacji poprawy stanu pacjentów po udarze, należy w leczeniu wykorzystać wszelkie dostępne środki, takie jak rehabilitacja czy regularne przyjmowanie leków. NeuroAiD nie zastępuje standardowego leczenia, a raczej jest stosowany jako dodatkowy element terapii zaordynowanej przez lekarza.

Jak dużą poprawę po udarze uda mi się osiągnąć w przypadku przyjmowania NeuroAiD?2023-03-29T15:48:20+00:00

Poprawa, jakiej można spodziewać się u pacjentów w trakcie leczenia jest określana w oparciu o iloraz szans. Kuracja może nie być tak samo korzystna dla wszystkich pacjentów. NeuroAiD jako wsparcie rekonwalescencji po udarze zwiększa o 63% szanse pacjentów na osiągnięcie funkcjonalnej samodzielności po trzymiesięcznym okresie leczenia. Średnia poprawa w zakresie funkcji motorycznych jest o 20% bardziej widoczna w przypadku grup przyjmujących lek niż u osób otrzymujących placebo, przy czym stopień poprawy stanu zdrowia pacjentów może się różnić pomiędzy indywidualnymi przypadkami.

Jak długo NeuroAiD jest dostępny na rynku?2023-03-29T15:48:20+00:00

Preparat NeuroAiD zaczęto przepisywać w szpitalach we wczesnych latach 90. Po przeprowadzeniu badań klinicznych lek został po raz pierwszy zatwierdzony jako preparat na bazie medycyny tradycyjnej w Azji (Chiny), po czym stał się standaryzowanym produktem. Szacuje się, że od tego momentu lek dotarł do około 1,5 milina pacjentów. Nasza firma (Moleac) podkreśla, że w produkcji leku szczególny nacisk kładziony jest na rygorystyczne kryteria selekcji surowca oraz procesy produkcji. Każda partia produktu jest poddawana ocenie pod kątem jakości, której dokonuje niezależne laboratorium. Firma Moleac udostępniła NeuroAiD poza granicami Chin pod koniec 2006 roku.

Działanie NeuroAiD jest zbyt dobre, by mogło być prawdziwe.2023-03-29T15:48:19+00:00

Dane zostały zawarte w pełnym podsumowaniu wszystkich badań nad preparatem NeuroAiD oraz raportów. Nie zatajono żadnych negatywnych działań leku. Dodatkowo dane te pochodzą z badań klinicznych o niskim ryzyku błędów systematycznych. W rzeczywistości badania nie wykazały niczego innego poza tym, czego spodziewano się od leczenia – korzyści mierzone ilorazem szans, zmniejszenie ryzyka i średnie różnice mieściły się w granicach uzasadnionych wyników i nie wydawały się „niewiarygodne”.

Kto powinien stosować NeuroAiD?2023-03-29T15:48:20+00:00

Badania kliniczne prowadzono w grupie pacjentów po udarach niedokrwiennych. Pokazały one, że osoby przyjmujące NeuroAiD mają większe szanse na wyzdrowienie w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo. Inne badanie prowadzone wśród pacjentów z urazowym uszkodzeniem mózgu również wykazało, że u pacjentów przyjmujących NeuroAiD  zaobserwowano większą poprawę pod względem funkcji poznawczych w porównaniu z grupą placebo. Decyzję o włączeniu preparatu NeuroAiD do obecnego leczenia /rehabilitacji należy skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Czy NeuroAiD wykazuje działanie u pacjentów, u których epizod udarowy wystąpił rok przed podjęciem leczenia?2023-03-29T15:48:17+00:00

Badania kliniczne obejmowały pacjentów, u których czas pomiędzy wystąpieniem udaru a podjęciem leczenia mieścił się w przedziale od jednego tygodnia do sześciu miesięcy. Poza pojedynczymi doniesieniami o pacjentach, których poddano leczeniu po upływie dwóch lat od wystąpienia udaru, a u których uzyskano bardzo dobre wyniki leczenia, nie ma w opublikowanych badaniach systematycznych analiz takich przypadków.

Co się stanie, jeśli przerwę stosowanie preparatu NeuroAiD na kilka dni?2023-03-29T15:48:19+00:00

Preparat NeuroAiD przynosi najlepsze efekty, gdy przyjmowany jest codziennie. W przypadku pominięcia dawki leku NeuroAiD nie należy podwajać kolejnej w celu uzupełnienia zalecanej dawki. W takich wpadkach należy po prostu wziąć kolejną dawkę preparatu zgodnie z zaleconym porządkiem przyjmowania. Zalecamy, aby przyjmowanie preparatu NeuroAiD było połączone z codzienną rutyną pacjenta, co przyczyni się do jeszcze lepszych efektów leczenia.

Po dwóch tygodniach przyjmowania preparatu nie widzę żadnych efektów. Rozważam przerwanie kuracji.2023-03-29T15:48:18+00:00

Według danych klinicznych poprawę stanu pacjentów obserwuje się dopiero po miesiącu przyjmowania preparatu, przy czym najlepsze wyniki osiągają pacjenci po trzymiesięcznej kuracji. Zalecamy kontynuowanie leczenie przynajmniej przez miesiąc.

Jak wypada NeuroAiD w porównaniu z innymi lekami przepisywanymi pacjentom poudarowym?2023-03-29T15:48:18+00:00

Pacjenci udarowi przyjmują kilka leków, które mają za zadanie przeciwdziałać wystąpieniu udaru wtórnego. Substancje te wpływają na czynniki krzepnięcia krwi, obniżenie poziomu cholesterolu czy regulację ciśnienia krwi, itp. Działanie NeuroAiD jest nakierowane na wspieranie poprawy w zakresie funkcji neurologicznych u pacjentów udarowych, dlatego lek powinien być stosowany jako uzupełnienie kuracji podstawowej.

Czy terapia ta stanowi podstawowe leczenie poudarowe?2023-03-29T15:48:17+00:00

Kuracja preparatem NeuroAiD stanowi leczenie dodatkowe. Standardowe leczenie poudarowe jest zalecenia przez lekarza i kuracja NeuroAiD nie powinna być stosowana jako terapia zastępcza wobec takiego leczenia. NeuroAiD należy stosować w celu zwiększenia szans pacjenta na pełną rekonwalescencje po udarze.

Czy mogę otworzyć kapsułkę i wymieszać jej zawartość z jedzeniem lub piciem?2023-03-29T15:48:17+00:00

Tak. Rozwiązanie to można zastosować u pacjentów, którzy mają trudności z połykaniem lub przebywają w szpitalu. Prosimy jednak mieć na uwadze to, że zawartość kapsułki może mieć nieznacznie gorzki smak.

Badania skuteczności leku były prowadzone w populacji azjatyckiej. Czy będzie on także skuteczny w leczeniu mieszkańców Zachodu?2023-03-29T15:48:16+00:00

Niektóre badania były prowadzone w grupie pacjentów pochodzenia irańskiego i są to przedstawiciele rasy kaukaskiej. W 2018 r. opublikowano wyniki badania BRAINS, w którym sprawdzono bezpieczeństwo i skuteczność preparatu MLC901 w leczeniu dorosłych pacjentów z urazowym uszkodzeniu mózgu o stopniu ciężkości od łagodnego do umiarkowanego. Badanie prowadzono w Auckland (Nowa Zelandia) na grupie pacjentów rasy kaukaskiej.
Przyszłe badania będą miały charakter wielorasowy i wielonarodowy.

Czy mogę zmniejszyć dawkę, by leczenie było w rezultacie tańsze?2023-03-29T15:48:15+00:00

Nie istnieją żadne systematyczne dane potwierdzające skuteczności stosowania mniejszej dawki NeuroAiD w dłuższym okresie leczenia.

Czy istnieje możliwość dostosowania dawki preparatu w zależności od stopnia ciężkości udaru? Czy w przypadku udaru o łagodnym przebiegu można zalecić przyjmowanie NeuroAiD w dawce 4 kapsułki dziennie?2023-03-29T15:48:16+00:00

Badania klinicznie nie zawierają żadnych danych dotyczących podawania mniejszej dawki leku w przypadku mniejszego stopnia nasilenia udaru.

W badaniu CHIMES-E wszyscy pacjenci po udarze –  niezależnie od tego, czy epizod miał charakter łagodny, umiarkowanym czy ostry –  otrzymywali standardową dawkę

Skoro jest to lek opracowany w oparciu o tradycyjną medycynę chińską to dlaczego jest taki drogi?2023-03-29T15:48:15+00:00

Preparat NeuroAiD to mieszanka ekstraktów z dziewięciu różnych ziół. Nie wszystkie składniki występują naturalnie na całym świecie i dlatego muszą być sprowadzane z Chin. Inne komponenty uzyskuje się sezonowo. Ponadto stosowane są rygorystyczne procedury ekstrakcji w celu zapewnienia właściwej konsystencji produktu. Każda z partii jest poddawana dodatkowym testom Moleac, aby potwierdzić, że spełnia standardy dotyczące jakości i bezpieczeństwa. Kontrola jakości towarzyszy wytwarzaniu preparatu na każdym etapie produkcji – począwszy od surowca zielarskiego aż po gotowy produkt.

Czy istnieje możliwość zmniejszenia dawki preparatu w celu ograniczenia kosztów?2023-03-29T15:48:15+00:00

Badania kliniczne dowodzą, że poprawa stanu pacjentów jest widoczna już po miesiącu stosowania, a najlepsze wyniki są odnotowywane po trzech miesiącach kuracji. Wszystkie badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem pełnej zalecanej dawki.

Przejdź do góry